5. 3. 2019

Laboratorní zkušebna JK Machinery

V našem výrobním závodě v Plané nad Lužnicí provozujeme laboratorní zkušebnu, která umožňuje rozšířit okruh laboratorních testů pro zákazníky a zároveň významně zkracuje průběžnou dobu těchto testů. Nyní je možné zpracovávat vzorky prakticky jakékoliv granulometrie (od 50 mikronů do 50 mm) s vyhotovením výsledků do pěti pracovních dní od obdržení vzorku od zákazníka.

 

Moderně vybavená zkušebna

Zkušebna je vybavena plně nastavitelným laboratorním vibračním třídičem, laboratorním odkaménkovačem a koncentrátorem, laboratorním pneumatickým třídícím stolem, nárazovou a horizontální loupačkou, dvěma dávkovači pro přesné a nastavitelné měření produktu, dále pomaloběžným korečkovým elevátorem, elektronickými vahami a zařízením pro granulometrickou analýzu. V případě potřeby je možné do zkušebny připojit další zařízení.

Zkušebna umožňuje už v laboratorních podmínkách velmi reálně stanovit a garantovat kvalitativní a kvantitativní parametry pro čištění, třídění a loupání širokého spektra zemědělských plodin.

Zkušení technici JK Machinery navrhnou ve většině případů (tam, kde je to reálně možné) funkční sestavu technologické linky. Požaduje-li to zákazník, může následovat reálné ověření této navržené technologie laboratorním testem na dodaném vzorku od zákazníka. Z tohoto testu je následně vypracován protokol.

Nejčastěji poptávaná jsou řešení pro čištění, třídění a loupání obilovin, olejnin a luštěnin, včetně exotických plodin. Navržené technologie, kromě zemědělských provozů, nacházejí uplatnění především v potravinářských provozech a výrobnách krmných směsí.

Využití zkušebny pro posklizňové linky

Pro zákazníky, kteří uvažují například o pořízení nové posklizňové linky nebo rekonstrukci té stávající, lze na dodaném vzorku sklizených plodin ve zkušebně JK Machinery provést analýzy, které jsou velmi užitečné pro jejich další rozhodování. Zákazníci získají poměrně přesnou informaci, jakou technologii a v jakém rozsahu by měli pořídit, aby plně vyhověla stanoveným parametrům a zároveň byla navržena hospodárně.

Na dodaných vzorcích jsou analyzovány kvalitativní parametry a objemová hmotnost, a to před samotným čištěním, jakož i po vyčištění na správně nastaveném stroji. Přesně stanoveno je rovněž množství a charakter příměsí v dodaném vzorku. Zkouška je prováděna tak, aby zákazník získal maximálně přesnou představu o výkonových parametrech čištění a finální kvalitě komodity. Důležitým hlediskem je množství využitelných a nevyužitelných odpadů z čištění. Zde je opět kladen důraz na soulad s individuálními požadavky a potřebami provozovatele posklizňové linky.

Zkušebna je užitečná i pro stávající zákazníky JK Machinery. Vzhledem k měnící se velikosti sklizeného zrna, například v závislosti na těžce předvídatelných klimatických podmínkách, se doporučuje kontrolovat rozměr sít pro čištění komodity v daném roce. Laboratorní analýzou dodaného vzorku lze rychle a přesně stanovit optimální síta a předejít tak zbytečným ekonomickým ztrátám při nadměrném úniku dobrého materiálu do odpadu nebo naopak při nedosažení požadované kvality čištění. Výrobce je na toto připraven a chybějící síta jsou i v sezóně dodávána zákazníkům obratem, většinou do dvou až tří dnů.

Laboratorní analýzy pro linky na loupání

Častým požadavkem zákazníků JK Machinery je loupání různých zemědělských plodin. Dlouhodobě zde nacházíme souvislost s podporovaným trendem zpracování vlastní zemědělské produkce. Stále aktuálnějším důvodem pro pořízení nové technologie pro loupání

je i vzrůstající nejistota výrobců krmiv ohledně budoucího využití geneticky modifikovaných plodin, především sóji, při zpracování do krmných směsí. Nová řešení ale existují. Kromě rozšíření osevních ploch geneticky neupravené sóji je zřejmý sílící trend k jejímu nahrazení plodinami jako je řepka či lupina, kde je po loupání přesným tříděním oddělena se slupkou část vlákniny. Ve vyloupaném produktu tak dochází ke koncentraci bílkovin. Pokud je následným krokem lisování na mechanických lisech pro výrobu rostlinných olejů, tak podíl bílkovin v pokrutinách dosahuje stejných hodnot jako u sóji.

Pro rozhodnutí, zda se vyplatí investovat do technologie loupání, jsou nezbytné přesné informace. Laboratorní test na vzorku komodity přesně stanoví, jaké lze dosáhnout výtěžnosti a finální kvality produktu v rámci loupání a následného čištění. Laboratorní výsledek ze zkušebny se převede do návrhu technologie s výkonem a parametry přesně na míru dle zákazníka. Výhodou laboratorního testu je rovněž vytvoření reálného vzorku konečného produktu, který si budoucí majitel linky může nechat vyhodnotit ve své laboratoři nebo u svých odběratelů.